+387 33 498 362,
+387 61 267 212
ul. Halilovići 10 - 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
info@express-consulting.ba
342k7jbq3j
Savjetodavne, administrativne i računovodstvene usluge 
„MI CIJENIMO VAŠE VRIJEME“ 
 Express Consulting
Read More
provjereno
Primarni zadatak kompanije “EXPRESS CONSULTING” je da svojim klijentima, omogućimo profesionalan i kvalitetetan računovodstveni servis, kao i kvalitetno porezno i poslovno savjetovanje. Poslovanje kompanije se temelji na znanju, razvoju i neprekidnom usavršavanju naših stručnjaka - glavnom pokretaču društva i društvenog razvoja u cjelini. Naše usluge su profesionalne i efikasne i usmjerene su na dugoročnu poslovnu saradnju i recipročno napredovanje. Odnos sa našim klijentima se temelji prvenstveno na ljudskim i moralnim načelima, na povjerenju i međusobnom uvažavanju. Usluge prilagođavamo velikim, malim i srednjim kompanijama. U zavisnosti od obima poslovanja, broja radnika te vrste djelatnosti, u saradnji i razgovoru sa Vama, kreiramo ponudu za računovodstveno-knjigovodstvene usluge.
Naše računovodstveno-knjigovodstvene usluge se prvenstveno odnose na:
Finansijsko poslovanje · Vođenje knjiga KUF-a i KIF-a · Popis i obračun amortizacije stalnih sredstava · Vođenje glavne knjige · Robno materijalno knjigovodstvo · Obračun poreza na dodatu vrijednost i PDV obrasci · Blagajničko poslovanje · Knjiženje i kontrola maloprodaje · Izrada i predaja godišnjih izvještaja · Priprema dokumentacije prema bankama, lizing kućama za kreditno apliciranje · Druge knjigovodstvene usluge u skladu sa dogovorom · Savjetovanje u vezi svih poreznih transakcija · Komunikacija sa organima Porezne uprave · Obračun i plaćanje poreza ( poreza na dobit, poreza na dohodak, izbjegavanje dvostrukog oporezivanja) · Savjetovanje u vezi poreza na dodatu vrijednost
Za obrtničke djelatnosti vođenje računovodstva je jednostavnije i naša ponuda u tom smislu zavisi od vrste obrtničke djelatnosti i od obima poslovanja.
· Registracija obrta ( podnošenje dokumenata nadležnoj općinskoj službi) · Registracija u poreznoj upravi ( ID broj i šifra djelatnosti) · Prijava radnog odnosa · Inicijalna fiskalizacija (popunjavanje obrazaca) · KPR ( knjiga prihoda i rashoda) · Popisna lista dugotrajne imovine · Evidencija o potraživanjima i obavezama · Evidencija stalnih sredstava
Osnovna djelatnost kompanije Express Consulting d.o.o. su kombinirane kancelarijske, administrativne i uslužne djelatnosti.
Usluge

KONTAKT

ul. Halilovići 10 - 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+387 33 498 362,
+387 61 267 212
info@express-consulting.ba
Open chat