+387 33 498 362,
+387 61 267 212
Privlačenje i dovođenje stranih direktnih investicija, promet nekretnina i poslovno savjetovanje
„MI CIJENIMO VAŠE VRIJEME“ 
Express Consulting
Saznaj više
provjereno
NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI
VIZNI REŽIM, PRIJAVA
Da li je potrebno da građani bilo koje zemlje imaju vizu za ulazak i boravak u BiH?

Državljani zemalja s kojima BiH ima vizni režim, mogu ući u BiH s pasošem i bez obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji BiH (do 30 dana) samo u slučaju ako imaju valjanu višestruku vizu ili dozvolu boravka izdatu od zemalja, Šengenskog sporazuma, država članica EU ili Sjedinjenim Državama, i nakon provjere od strane granične policije BiH.

Treba li građanima Ruske Federacije vizu za ulazak i boravak u BiH?

Državljani Ruske Federacije ulaze, prolaze i žive na teritoriju BiH bez vize, na temelju valjanih dokumenata, pod uvjetom da njihov ukupni boravak na teritoriju BiH ne prelazi 30 (trideset) dana, a nakon toga, samo u slučaju dobivanja VIZE C još dodatnih 60 (šezdeset) dana, dakle ukupno 90 dana sa VIZOM C. Za ulazak građana Ruske Federacije na teritoriju BiH s ciljem zapošljavanja, školovanja, liječenja, kao i u drugim sličnim slučajevima, potrebno je imati važeću vizu.

Koje su prvi koraci pri dolasku u BiH?

Ako ste došli u BiH za više od tri dana, onda treba obavijestiti nadležnu službu policije o svom mjestu boravišta u roku od 48 sati nakon ulaska.

Koje su posljedice u slučaju da osoba mora ostati u BiH bez boravišne dozvole / prekoračenja roka odmora?

Svaki strani državljanin, koji nema uređeno boravište u skladu sa zakonima BiH, smatra ilegalnim migrantom, kojem također prijeti deportacija iz BiH uz najavu mjera zabrane ulaska u BiH u trajanju od jedne godine do pet godina. Stranac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 300 konvertibilnih maraka do 1.500 konvertibilnih maraka, ako on živi u BiH duže od vremena određenog u vizi ili dozvoli za privremeni boravak, ili duže od trajanja izuzeća od odmora.

Koje dokumente je potrebno pripremiti za dobivanje vize u BiH?

Ako posjedujete strani pasoš, da bi dobili bosansku vizu, morate poslati sljedeće: 

 • Aplikaciju za vizu "C" 
 • Fotografije (3,5x4,5)
 • Razlog apliciranja za vizu "C"
 • Izvještaj o finansijskoj sigurnosti za posjetu BiH (važi za zemlje viskog rizika)
 • Polisa osiguranja
 • Dokazi o plaćenim računima za aplikaciju vize "C" (u iznosu od 57 eura)
Kako stranac može dokazati da ima novac za egzistenciju u vrijeme njegova boravka u BiH, u smislu ispunjavanja uvjeta za ulazak u BiH?

Dostupnost dovoljno sredstava za boravak stranca u članku 19 "Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu BiH" dokazuje na sljedeći način:

 • Posjedovanje gotovine u domaćoj ili međunarodnoj konvertibilnoj valuti;
 • Posjedovanje bilo kojih oblika bezgotovinskog plaćanja, koji priznaje bankarski sistem BiH, ili garancije banke iz BiH, koji priznaje bezgotovinske vidove plaćanja, koje posjeduje stranac; 
 • Pozivno pismo; 
 • Posjedovanje dokaza o uplaćenom smještaju ili organizovanom putovanju Posjedovanje drugih sredstava (nepokretne imovine u BiH na temelju koje je moguće osigurati sredstva za život za podršku stranca tijekom njegova / njezina boravka u BiH.

Primjenjuju li se na građanina BiH, koji ima državljanstvo neke druge zemlje, odredba o ograničavanju svog boravka u BiH?

Državljanin BiH, koji ima državljanstvo druge zemlje, ne smatra se da je stranac na teritoriji BiH. Na taj način, građani BiH nisu ograničeni u svom prebivalištu na teritoriju BiH, bez obzira na ulazak ili izlazak iz BiH, s valjanim pasošem druge zemlje.

Kakvi su uvjeti za pružanje stalnog boravka stranim državljanima?

Davanje stalnog boravka stranim državljanima se može odobriti u sljedećim uvjetima:

 • Neprekidno boravi na podučju teritorije BIH, a na osnovu privremene vize, nakon toga u obavezi je podnijeti zahtjev za izdavanje stalnog boravka. Prekidom boravka ne smatra se odlazak stranca izvan BiH u trajanju do 90 dana u toku jedne godine tijekom privremenog boravak u BiH. 
 • Ima dovoljna i redovita sredstva za život, 
 • Ima adekvatan smještaj
 • Zdravstveno osiguranje
Koja dokumenta treba imati maloljetni stranac prilikom prelaska državne granice BiH?

Stranac koji je mlađi 14 godina, ima važeći pasoš, može prijeći državnu granicu BiH u pratnji jednog ili oba roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, ili druge osobe ovlaštene da ga prate, potpisanu i ovjerenu suglasnost roditelja, staratelja ili zastupnika, ili mora imati ovlaštenje roditelja ili zakonskog zastupnika ako putuje bez roditelja. Suglasnost ili odobrenje sadrži: osobne podatke maloljetnika i zakonskog zastupnika ili staratelja, osobne podatke osobe sa kojom putuje — ako putuje u pratnji, svrha i vrijeme boravka u BiH, vremenski period na koji je izdata saglasnost ili odobrenje dato, i potpis lica, davaoca pristanaka / odobrenje. Ovaj dokument mora biti sastavljena na jednom od službenih jezika u BiH ili na engleskom jeziku s prijevodom na jedan od službenih jezika u BiH, ovjeren u Sudu.


Smatra se da maloljetni stranac posjeduje suglasnost zakonskog zastupnika, ako: 

 • Putuje avionom i posjeduje saglasnost da putuje bez pratnje, koju je izdao operater aviona, 
 • U okviru školskog putovanja da je uključen u popis članova školskog putovanja, ovjereni u nadležnoj školskoj ustanovi, ili 
 • On/Ona sudjeluje u sportskim, kulturnim ili sličnim događajima i ulazi u popis članova. 

Kada maloljetni stranac putuje u pratnji roditelja ili odrasle osobe, čije se prezime razlikuje od prezimena maloljetnika, pri prelasku državne granice kod odraslih mora biti rodni list ili drugi dokument (dokaz o roditeljstvu, da on obavlja određene pravne uvjete za prijelaz državne granice maloljetnog stranca).
Koji razlozi mogu biti za odbijanje vize u BiH?

Ponekad Ambasada BiH će odbiti zahtjev za izdavanje vize, ali to se događa rijetko. Razlozi odbijanja mogu biti:

 • Pružanje nepotpunog pakta dokumenata;
 • Kršenje migracijskih pravila tijekom prethodnih posjeta u zemlju.
 • Istekao rok važenja putovnice;
 • Davanje lažne isprave odnosno lažne informacije.

PRIVREMENA BORAVIŠNA DOZVOLA , DRŽAVLJANSTVO
Šta je DOZVOLA boravka u BiH?

Dozvola boravka - dokument kojim se potvrđuje pravo na dugoročni boravak na teritoriji države, osobi koja nije državljanin te države, odnosno strani je državljanin. 


Na teritoriji BiH, boravišna DOZVOLA Vam daje velike mogućnosti za ostanak: 

 • možete u određenom roku boraviti u zemlji
 • kupiti nekretninu
 • neograničen broj puta prijeći granicu (za posjetiti EU potrebno je imati vizu, jer BiH još nije članica EU)
 • voditi poslovne aktivnosti
 • proći tretman u zemlji
 • odgoj i obrazovanje u državnim ili privatnim ustanovama 
 • putničku vozačku dozvolu, za kupnju automobila

  Boravišnu dozvolu mozete dobiti na osnovu braka, obrazovanja, radne dozvole, otvaranjem pravnog lica, odnosno kompanije. Mnogo je brže i jednostavnije dobiti boravak otvaranjem pravnog lica. Boravišnu dozvolu je potrebno produžavati svake godine u roku od 5 godina kako bi dobili stalni boravak.
Koji dokumenti su potrebni za sklapanje braka u BiH?

 • Rodni list
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Potvrda o slobodnom bračnom stanju-neoženjen, neudata 
 • Kopija osobne iskaznice (pasoša za strance) mladenaca i svjedoka

  Dokumenti moraju biti izdati prije najkasnije 6 mjeseci (osim za osobne iskaznice i pasoše), a u slučaju dokumenata iz inozemstva moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika BiH i ovjereni od strane ovlaštenog sudskog prevoditelja.
Kakve su mogućnosti dobivanja državljanstva u BiH?

Državljanstvo se stječe u skladu sa Zakonom o državljanstvu BiH: 

 • porijeklom 
 • rođenjem na teritoriji BiH
 • usvajanjem 
 • putem naturalizacije 
 • prema međunarodnom sporazumu
Što je potrebno za stjecanje državljanstva?

 • Postizanje punoljetnosti. Na lokalnim zakonima punoljetnom se smatra osoba, sa navršenih 18 godina. 
 • Smještaj na teritoriju zemlje ne kraće od 8 godina, pri tome morate imati dozvolu boravka i 5 godina živjeti na teritoriju BiH. 
 • Vlastiti nacionalni jezik. 
 • Prema toj osobi nije izrečena mjera bezbijednosti protjerivanja stranca iz zemlje 
 • U posljednjih osam godina nije osuđivan za krivična djela sa predumišljejem na kaznu zatvora duže od 3 godine.
 • Odricanje od državljanstva druge države.

POKRETANJE POSLOVANJA U BIH
Koje su mogućnosti pokretanja poslovanja u BIH?

Prema Federalnom zakonu, na teritoriji BiH za poslovanje možete registrirati firmu određenog tipa:

 • Dioničko društvo, (d.d.) – akcionarsko društvo; 
 • Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) – LLC, društvo s ograničenom odgovornošću; 
 • Društvo s neograničenom solidarnom odgovornošću (d.n.o.) – društvo s neograničenom odgovornošću; 
 • Komanditno društvo (k.d.) – LP, partnerstvo sa ograničenom odgovornošću.
  Tu su i stalna predstavništva, podružnice i povezana društva.

  Strani investitori su zaštićeni protiv nacionalizacije, oduzimanja, rekvizicije u skladu s važećim zakonima o naknadi štete. Investicijski kapital je oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina: ne podrazumijevaju se automobili, strojevi, automati. Strani investitori mogu posjedovati nekretnine u BiH. Postoji niz poreznih olakšica za inostrane investitore, koje dobit iz poslovanja firme ulažu u razvoj i širenje firme na području tih zemalja.
Koje su mogućnosti za otvaranje poslovnog računa u BIH?

U zemlji dosta je mogućnosti za otvaranje bankovnog računa za nerezidenta. Nerezidenti daju bankovnu karticu vezanu za tekući račun i putem sistema e-bankarstva. Nerezidentni račun nisu predmeti izvješća ispred centralne banke i predmet kontrole od strane Vlade zemlje Minimalni osnovni kapital u iznosu od 500 eura (plaća se odmah pri osnivanju firme (za DOO).

Koje su karakteristike oporezivanja u BiH za osnivanje i vođenje poslovanja?

Prije nego što osnujete društvo u BiH, bit će potrebno detaljno ispitati karakteristike poreznog sistema u toj zemlji. U BiH, primjenjuju se sljedeći porezi: 

 • Stopa poreza na dobit: 10%; 
 • Porez na dividende: 0%; 
 • Porez na sve vrste repatrijacije kapitala: 10%; 
 • PDV-a: 17%; •
 • Porez na ekologiju: 1%. 

Ukoliko tokom poreznog perioda privredno društvo - rezident Federacije ostvaruje dobit iz poslovanja izvan teritorije Bosne i Hercegovine, porez na dobit koji taj rezident treba platiti u Federaciji umanjuje se za iznos poreza koji je platio ili treba platiti na dobit ostvarenu izvan teritorije Bosne i Hercegovine.

STJECANJE NEKRETNINA U BiH
Proces stjecanja nekretnika u BiH?

 • Pretraživanje vašeg objekta.
 • Potpisivanje predugovora. U ovom trenutku, kupac daje jamčevinu u iznosu od 3-5% od vrijednosti objekta.
 • Registracija nekretnina u zemljišnim knjigama i na sudu.
 • Plaćanje ostatka za nekretnine. U tom periodu kupac plaća naknadu koja iznosi 6%.
Koja je prosječna cijena nekretnina u BIH?

BiH se razlikuje od Balkanskih država po osnovu dostupnosti nekretnina. Cijena apartmana kreće se od četrdeset hiljada eura, a ako razmišljate o kupnji kuće, onda će koštati jeftinije od šezdeset hiljada eura. Najpopularniji gradovi za kupnju stambenog objekta među strancima su: Zenica, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Sarajevo. 

U zavisnosti od odabira regije će ovisiti i cijena po kvadratnom metru. U Sarajevu su cijene počinju od 650, a završavaju u srednjoj 1550 eura po metru kvadratnom, u Mostaru prosječna cijena je oko 750 eura, u Tuzli - 950 eura.

Mogu li kupiti/prodati nekretnine uz cijenu, kakvu želim?

U procesu kupnje/prodaje nekretnina u BiH obavezno je prolaziti kroz proces katastarske komisije. S tim u vezi, cijena za nekretnine računa po kvadratnom metru, a ovisi od lokacije nekretnina. Porez za kupnju nekretnina izračunava se na temelju cijene katastarske komisije u iznosu od 5%.


PRELAZAK GRANICE SA MOTORNIM VOZILOM
Koji dokumenti su potrebni za vozila koja su registrirana u nekoj drugoj zemlji, prilikom prelaska državne granice BIH?

Pri upravljanju vozilom registriranim u drugoj zemlji, vozač mora imati sljedeće: 

 • Važeću potvrdu o registraciji vozila, 
 • Registarske pločice za vozila izdate od strane nadležnog organa zemlje u kojoj je vozilo registrirano, 
 • Međunarodni simbol/znak zemlje, 
 • Međunarodni dokument, vrijedi za teritoriju BiH (zelena karta ili granično osiguranje).
Kakva vrsta osiguranja je obavezna za vozila registrirana u inozemstvu, i šta ako vozilo nema potrebno osiguranje prilikom prelaska granice? Da li je moguće kupiti pogranično osiguranje na graničnim prelazima?

Motorna vozila i vozila registrirana u stranoj zemlji, moraju imati međunarodni dokument, koji djeluje na teritoriju BiH (zelena karta). U slučaju da tijekom graničnih provjera kod vozača nije bilo ovog dokumenta, možete ga dobiti na grančnom prijelazu.

Trebamo li mi ovlasti za upravljanje drugim vozilom na raskrižju (u / u) državne granice BIH?

Punomoć za upravljanje drugim vozilom pri prelasku (ulaz / izlaz) državne granice BiH nije potrebna. Pri upravljanju vozilom i prikolicom, registrirana u stranoj zemlji, vozač mora imati važeću potvrdu o registraciji vozila, registracija oznaka za vozila, izdaje nadležni organ zemlje u kojoj je registrirano vozilo, međunarodni pozivni broj zemlje i međunarodna osiguranja dokument iz automobila. odgovornost se odnosi na teritoriji BiH.


CARINA
Koja su pravila za carine u BIH?

Ako putujete preko graničnih prijelaza u BiH, morate se upoznati sa sljedećim pravima i odgovornostima s kojima ćete vi, kao pojedinac, prijeći granicu. Svaki putnik može nositi osobne prtljage. 


Vama kao putnicima u prometu je zabranjen uvoz i izvoz određene robe. Međutim, važećim propisima za to područje omogućuju vam premještanje ove robe preko granice UZ POSJEDOVANJE ODREĐENIH potrebnih dozvola i odobrenja ili ako se roba nalazi u dopuštenim količinama, što se prvenstveno odnosi na: 

 • Robu komercijalnog karaktera, 
 • Oružje, streljivo i eksploziv (sportsko, lovačko, vojno), 
 • Kulturnih vrijednosti, drevne predmete i umjetnine, imaju povijesnu i druge vrijednosti, 
 • Narkotička sredstva, prekursori, otrovi i druge opasne tvari, 
 • Novčanice u stranoj valuti, 
 • Kreditne dionice i obveznice, 
 • Isčezle vrste biljaka i životinja, 
 • Lijekovi, 
 • Životinje, uključujući i dozvoljeni kućni ljubimci,
 • Biljke, 
 • Materijal, sadržaj koji loše utječu na dobrobit i interese zemlje.
Što se može uvoziti bez carine i deklaracije u BiH?

Bez deklaracije u zemlju možete unijeti valutu u iznosu do 10.000 KM (5000 eura)


Bez carina u zemlju možete unijeti:

 • Osobni prtljag, ako je njegov sadržaj ne podliježe ograničenjima ili zabranama, i njegov uvoz nema komercijalne svrhe.
 • Predmete neprofitnog karaktera, uključujući darove i suvenire u vrijednosti do 200 KM (oko 100 eura) 
 • 200 cigareta ili 250 grama duhana 
 • 2 litre suhog vina 
 • 1 litra alkoholnih pića sa sadržajem alkohola iznad 22% ili 2 litre pjenušca ili drugih alkoholnih pića 
 • 60 ml parfema ili 250 mililitara toaletne vode

  Stranci do 18 godina nemaju pravo na uvoz duhanskih proizvoda i alkohola.
Što učiniti ako imate želju dovesti kućne ljubimce u BIH?

Zahtjevi za nekomercijalni uvoz kućnih ljubimaca u BiH i tranzit kroz ovu teritoriju, kao i pravila koja se primjenjuju na nadzor takvih pomaka, uređeni su Uslovima za nekomercijalno kretnje kućnih ljubimaca prema BiH. 

Ovaj skup pravila odnosi se na: 

 1. Kućne ljubimce:
  • psi,
  • mačke
  • kućni afrički tvorovi,
  • beskralježnjaci (osim pčela i rakova),
  • ukrasne tropske ribe,
  • reptili,
  • svaka ptica (osim peradi)
 2. Sisavci:
  • glodavci i domaći kunići, sadržani u firmi, za rekreaciju, zaštitu ili pomoć ljudima.

  Kada se premješta više od 5 kućnih ljubimaca (pas, mačka i vretica) isti se moraju podvrgnuti svim procedurama u skladu sa uvoznim procedurama. Za prijelaz državne granice kućni ljubimci moraju imati pasoš, tj, bilo koji dokument, kojim se jasno identificirati kućni ljubimac.

  Pri uvozu ili tranzitu pasa, mačaka, smatraju se identifikovanim, ako imaju:
  a. čitljivu tetovažu, ili
  b. e-identifikacijski sistem (transponder-mikročip).

  Bez obzira na sistem identifikacije, potrebno je navesti podatke o imenu i adresi vlasnika životinja. Kućni ljubimci moraju imati putovnice, koju izdaje veterinar, ovlašten od strane nadležnog organa zemlje izvoznika, kojim se potvrđuje da je životinja bila ispravno cjepljena protiv bjesnoće (životinje je ne manje od 12 tjedana na datum uvođenja cjepiva; datum uvođenja cjepiva ne prethodi datumu označavanje ili očitati mikročip).

  Kako bi se osigurala identifikaciju domaćih životinja, uvezenu na teritoriju BiH ili u tranzitu preko teritorija BiH, poduzimaju se sljedeće mjere: 
 • Ako imate pet ili manje životinja, koje prati dokumentacija da su pregledani, i osoblje za indirektno oporezivanje BiH identificiraju kućne ljubimce u ovlaštene bodova prelaska granice u BiH; 
 • Ako imate više od pet životinja uvoz je moguć samo na temelju potvrde o nedostatku medicinskih i veterinarskih prepreka za uvoz, izdatu od strane Veterinarske uprave. 
Pri uvozu ili tranzitu vlasnik ili osoba odgovorna za životinje mora predočiti zaposlenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH pasoše ili liječničku potvrde, potvrdu da životinja ispunjava zahtjeve uvoza ili tranzita.
Koje su mogućnosti u BIH za uvoz lijekova?

Uvoz patentiranih lijekova za osobne potrebe putnika nije uključen u cijenu u količinama potrebnim za standardne terapije, pod uvjetom da nakon toga slijedi odgovarajuća medicinska dokumentacija (prijepis povijesti bolesti, dozvolu liječnika na recept). U skladu sa Zakonom o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga ("Službeni list BiH", broj 08/06) osobe koje prelaze državnu granicu smiju uzimati lijekove koji sadrže psihotropne tvari, samo ako su u pratnji medicinske dokumentacije, u količini potrebnoj za osobnu uporabu, maksimalno do sedam dana. Lica, koja se nalaze na hormonskoj terapiji ovisnosti ili simptomatsko liječenje u odmakloj fazi malignih bolesti, mogu, pri prelasku državne granice, imati isključivo lijekove koji sadrže tvari, na temelju medicinske dokumentacije i u količini potrebnoj za osobnu upotrebu maksimalno do 15 dana. Pri prelasku državne granice lice dužno je obavijestiti zaposlenike carine o nazivu i količinama tih lijekova.

Kakve mogućnosti uvoza i izvoza sredstava u BIH?

Svi putnici koji putuju, uvoze ili izvoze novac ili vrijednosne papire u vrijednosti od preko 10 000 eura, moraju obavijestiti o tome carinske vlasti pri svakom prelasku granice u BiH. U prometu fizičke osobe mogu prevoziti više od 10 000 eura u gotovini, pod uvjetom da su odobreni od strane Ministarstva finansija Republike Srpske ili Ministarstva finansija Federacije BiH.


COVID 19
Da li je potrebno predočiti PCR Test prilikom prelaska državne granice BIH za strance?

Strani Državljani, koji nemaju mjesto prebivališta i boravišta u BiH, dužni su prilikom prelaska državne granice predočiti PCR Test ne stariji od 48h, ukoliko nemaju potrebnu potvrdu o vakcinaciji. Osobe sa mjestom prebivališta i boravišta u BIH, nisu dužni posjedovati PCR test.

Da li je potrebna potvrda o vakcinaciji strancima za ulazak u BIH?

Strani Državljani, koji nemaju mjesto prebivališta i boravišta u BiH, dužni su prilikom prelaska državne granice predočiti potvrdu o vakcinaciji, ukoliko iste nemaju, dužni su predočiti PCR test ne stariji od 48h. Osobe sa mjestom prebivališta i boravišta u BiH, nisu dužni posjedovati potvrdu o vakcinaciji.

Nakon prelaska državne granice da li je potrebno ići u karantinu?

Nakon ulaska u BH, nije potrebno ići u karantinu.

Da li je obavezno nositi masku u zatvorenom i na otvorenom prostoru u BIH?

Masku u zatvorenom prostoru je obavezno nositi, dok na otvorenom prostoru nije, osim u slučaju da nije moguće držati distancu od 2 metra.


DRŽAVLJANI DRŽAVA ZA ČIJI ULAZAK NIJE POTREBNO POSJEDOVANJE VIZE
Koji Državljani, čijih država za ulalazak ne trebaju posjedovati vizu ?

SPISAK ZEMALJA ZA ČIJE DRŽAVLJANE NIJE POTREBNA VIZA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
(Ovaj spisak je posljednji put ažuriran 25.2.2019. godine)

Albanija, Andora, Antigva-Barbuda, Argentina, Australija, Austrija, Azerbejdžan, Bahami, Bahrein, Barbados, Belgija, Brazil, Brunej, Bugarska, Crna Gora, Kina, Češka Republika, Čile, Danska, Dominika, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Grenada, Gruzija, Gvatemala, Holandija, Honduras, Hrvatska, Irska, Island, Istočni Timor, Italija, Izrael, Japan, Kanada, Katar, Kipar, Kiribati, Kolumbija, Koreja - Republika, Kostarika, Kuvajt, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malezija, Malta, Malteški viteški red, Maršalska Ostrva, Mauricijus, Meksiko, Mikronezija, Monako, Moldavija, Nikaragva, Novi Zeland, Norveška, Njemačka, Oman, Palau, Panama, Paragvaj, Peru, Poljska, Portugalija, Rumunija, Rusija*, Salvador, Samoa, San Marino, Sejšeli, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Slovenija, Solomonska Ostrva, Srbija, Sveta Lucija, Sveta Stolica, Sv. Kristofer i Nevis, Sv. Vinsent i Grenadini, Španija, Švedska, Švajcarska, Tonga, Trinidad-Tobago, Turska, Tuvalu, UK Velike Britanije i Sjeverne Irske, Ukrajina**, Ujedinjeni Arapski Emirati, Urugvaj, Vanuatu, Venecuela.
Oznaka * do 30 dana u okviru svakih 60 dana, počevši od datuma prvog ulaska
Oznaka ** do 30 dana u okviru perioda od dva mjeseca od datuma prvog ulaska

Državljani zemalja sa kojima BiH ima vizni režim mogu boraviti do 30 dana u BiH bez vize uz uslov da posjeduju višekratnu vizu ili dozvolu boravka izdatu u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma, zemljama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Amaričkim Državama. Takve vize ili dozvole boravka trebaju da važe najmanje 30 dana duže od datuma ulaska u našu zemlju.

Osnovna djelatnost kompanije Express Consulting d.o.o su kombinirane investicijske, poslovne i uslužne djelatnosti, kao i promet nekretnina

Menu

KONTAKT

ul. Halilovići 10 - 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+387 33 498 362,
+387 61 267 212
Open chat