ADMINISTRATIVE USLUGE


OPIS ADMINISTRATIVNIH USLUGA

Nudimo Vam sveobuhvatan proces registracije firme (sve pravne forme: d.o.o. - društvo sa ograničenom odgovornošću, o.d. - obrtnička djelatnost, obrt, ur - ugostiteljska radnja itd.) na vrlo jednostavan, efikasan i brz način, jer je  osnivanje firmi na prioritetnoj listi, kako u našoj kompaniji, tako i u nadležnim institucijama, što u potpunosti čini brzu i efikasnu proceduru osnivanja.

U slučaju da još uvijek niste našli adresu na kojoj će biti registrovano sjedište Vaše buduće firme, nudimo Vam uključivanje u svjetski trend  poslovanja i  tzv. virtuelnu adresu, na kojoj  možete registrovati Vašu firmu  i koju dalje možete koristiti i na dugoročnoj osnovi kako bi ste optimizirali Vaše troškove, imajući u vidu koliko ti troškovi mogu biti visoki za tek osnovane firme.

U našem paketu usluga koji se odnosi na registraciju firmi, nećete dobiti samo sudsko rješenje, sa kojim obično počinje i okončava se proces osnivanja. Uz glavno sudsko rješenje u Vaše ime izrađujemo i pečat Vaše firme, ID- identifikacioni broj u nadležnoj poreznoj upravi, statistički broj, identifikacioni broj za nerezidente, otvaranje glavnog bankovnog računa vaše firme te otvaranje privatnog računa, ukoliko to želite.Osim usluge osnivanja/registracije firmi, uspješno sarađujemo i sa  Zavodom za zapošljavanje Kantona Sarajevo u svrhu regulisanja radnih dozvola za strance/nerezidente.

Odmah po završetku registracije firme, mi, za Vaše potrebe provodimo i sljedeći  korak vezan za dobijanje radne dozvole. Ona je  neophodna za rad stranca/nerezidenta u Bosni i Hercegovini i predstavlja jedan od isključivih pravnih osnova za rješavanje statusa privremenog boravka i drugih statusnih pitanja za strane državljane, osnivače kompanija u Bosni i Hercegovini.

U zavisnosti od državljanstva koje posjeduje stranac/nerezident, radimo i na pripremanju neophodne dokumentacije za ovjeru pozivnih pisama za kratkoročnu vizu „C“ i dugoročnu vizu „D“ te za Vas apliciramo za odobrenje privremenog i stalnog boravka u Bosni i Hercegovini.

U širokom spektru naših usluga za Vas, vršimo usluge izrade statuta, pravilnika o radu,  pravilnika o formiranju cijena te izradu i pribavljanje svih ostalih dozvola, akata i pravilnika u svrhu Vašeg uspješnog poslovanja.

ADMINISTRATIVNE USLUGE:

•Osnivanje  domaćih i stranih pravnih lica  i privrednog društva  sa različitim djelatnostima
•Registracija  poslovnih jedinica
•Podnošenje zahtjeva za dobijanje obavještenja o razvrstavanju pravnog lica (Zavod za statistiku)
•Podnošenje zahtjeva za uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj)
•Podnošenje zahtjeva za upis u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV broj)
•Usluge iz oblasti radnih odnosa, izrada i savjetovanje o ugovoru o radu, ugovora o djelu
•Izrada osnivačkih akata,ugovora o osnivanju, statuta, pravilnika o radu i ostalih akata
•Izrada svih vrsta ugovora
•Izrada pečata na osnovu punomoći
•Podnošenje zahtjeva i dokumentacije za slanje i ovjeru pozivnih pisama
•Provođenje pravnih i administrativnih radnji za rješavanje statusa stranaca
•Podnošenje zahtjeva za:
a )dobijanje A, C, i D vize
b )dobijanje radne dozvole
c) regulisanje  privremenog boravka
d) regulisanje stalnog boravka
e) spajanje porodice
f) podnošenje zahtjeva za dobijanje državljanstva BiH
g) podnošenje zahtjeva za odobrenje azila u BIH

•Sudski prijevod svih dokumenata sa ruskog, engleskog, arapskog, kineskog, turskog  na jedan od službenih jezika u upotrebi u BiH kao što su:

a) Izvod iz matične knjige rodjenih
b) Izvod iz matične knjige vjenčanih
c) Izvod iz matične knjige umrlih
d) Uvjerenje o nekažnjavanju
e) Rješenje o ispisu iz državljanstva
f) Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju
g) Saglasnost roditelja za putovanje djece u inostranstvo
h) Prevod poslovnih i pravnih dokumenata
i) Prevod medicinske dokumentacije
j) Prevod ostalih dokumenata
SAVJETODAVNE, ADMINISTRATIVNE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE
Profesionalan pristup administrativnoj problematici, kvalitetno i pravovremeno vođenje poslovanja će biti garant naše opstojnosti i našeg djelovanja.
ADMINISTRATIVNE
USLUGE

Nudimo Vam sveobuhvatan proces registracije firme (sve pravne forme: d.o.o. - društvo sa ograničenom odgovornošću, o.d. - obrtnička djelatnost, obrt, ur - ugostiteljska radnja itd.) na vrlo jednostavan, efikasan i brz način, jer je  osnivanje firmi na prioritetnoj listi, kako u našoj kompaniji, tako i u nadležnim institucijama, što u potpunosti čini brzu i efikasnu proceduru osnivanja.


RAČUNOVODSTVENE I
KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Primarni zadatak  kompanije “EXPRESS CONSULTING” je da svojim  klijentima, omogućimo profesionalan i kvalitetetan računovodstveni servis, kao i kvalitetno porezno i poslovno savjetovanje.

EXPRESS CONSULTING
MISIJA


Naša misija teži  unapređenju poslovanja naših klijenata pružanjem najkvalitetnijih savjetodavnih  administrativnih i računovodstvenih usluga.

Vjerujemo u sposobnost i kvalitet našeg stručnog tima koji je  pokretačka poluga  naše kompanije.

NAŠA STRUČNOST JE VAŠ DOBITAK

Vrlo rado izdvojimo vrijeme za početnike u pokretanju vlastitog biznisa, dajemo smjernice i konkretna rješenja koja vode uspješnom početku poslovanja.

Profesionalan pristup administrativnoj problematici, kvalitetno i pravovremeno vođenje poslovanja će biti garant naše opstojnosti i našeg djelovanja.
NAŠ TIM
Naša kompanija  unapređenjem znanja, vještina i stručnosti svog stručnog tima, uvijek je spremna pružiti  klijentima mogućnost za  rješavanje raznovrsnih poslovnih problemskih situacija.

Kemal Muratović
Dipl.ing.arh.
Generalni direktor
Ekaterina Muratović
Diplomirani psiholog
Rukovodilac Odjela za ljudske resurse
Ariana Mujezin
Diplomirani ekonomista
Rukovodilac Odjela za marketing

O NAMA
Osnovna djelatnost kompanije Express Consulting d.o.o. su  kombinirane kancelarijske, administrativne i uslužne djelatnosti. 

RADNO VRIJEME
od PONEDJELJKA do SUBOTE

od 8:00 do 17:00 sati
© 2019 Express Consulting d.o.o. Sarajevo. All Rights Reserved. Design BY Webagent Sarajevo